Disclaimer

MijnMeeloopdag.nl biedt een platform waarop geïnteresseerden en werkgevers met elkaar in contact kunnen komen. MijnMeeloopdag.nl biedt meeloopdagen aan zodat geïnteresseerden geholpen worden bij het maken van een keuze voor een studie, beroep of werkkring. MijnMeeloopdag.nl heeft een faciliterende rol en is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van een gebruiker van het platform door middel van of in verband met het platform of anderszins. MijnMeeloopdag.nl kan geen controle uitoefenen op de activiteiten tijdens de meeloopdag en evenmin op de kwaliteit of veiligheid daarvan. Gebruikers van MijnMeeloopdag.nl vrijwaren MijnMeeloopdag.nl voor vorderingen van derden uit welke hoofde dan ook. MijnMeeloopdag.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van MijnMeeloopdag.nl, waarbij het bedrag waarvoor MijnMeeloopdag.nl aansprakelijk zou kunnen zijn niet meer bedraagt dan een bedrag van € 250,-. Iedere aansprakelijkheid van MijnMeeloopdag.nl voor indirecte schade is uitgesloten.